Overspannen-herstelprogramma

Introductie
Welkom bij het overspannen-herstelprogramma op de site van huisarts Ellis en  Therapeuticum Venkelveld. U kunt op de subpagina’s van deze pagina meer lezen over het  4-Fasenherstelprogramma bij overspannenheid en burn-out. De indeling van de submenu’s vindt u links in de ‘side-bar’. Op deze pagina staat een introductie.

Geschiedenis
Dit programma is in de loop van ± 10 jaar door Ernst Ellis in zijn huisartspraktijk ontwikkeld en heeft bij eigen patiënten al vaak zijn nut bewezen. De verzuchting bij vele patiënten dat zij niet hadden geweten hoe zij zonder dit programma hadden moeten herstellen was de stimulans om dit programma na vele jaren ook aan patiënten buiten mijn eigen praktijk aan te bieden.

Kenmerken
 Het 4-fasenherstelprogramma is een concept dat zich met name richt op de vroege herstelfasen van overspannenheid en burn-out. In deze vroege herstelfasen bestaat er vaak een slaapgebrek (bv. 4-6 uur per nacht ipv 8 uur) en een concentratieboog van slechts 5-30 minuten. Mensen met een concentratie van langer dan 30 minuten zullen zich niet snel melden op het spreekuur omdat zij hun verminderde concentratie ofwel niet opmerken ofwel bagatelliseren. Kern van het 4-Fasenherstelprogramma is :
– het verbeteren van de slaap – o.a. door het invoeren van een middagslaap- tot een totale slaapduur die ± 2 uur langer is dan in gezonde omstandigheden nodig is.
– het vaststellen van de concentratieboog en niet overschrijden van deze concentratieboog. Is deze concentratieboog bv. slechts 10 minuten dan behoren de activiteiten – winkelen, bezoek, lezen, studie, computergebruik- deze 10 minuten niet te overschrijden. Zo wordt de belasting aangepast aan de draagkracht
– verbeteren van de concentratieboog door de toegenomen (= herstel-) slaap.
– coaching door arts; zo eenvoudig als de drie bovengenoemde principes klinken; in de praktijk blijkt dat patiënten er niet in slagen met name de twee eerste fasen op eigen kracht door te voeren. De slaap herstelt zich bij rust vaak spontaan maar niet altijd. Verloopt het herstel te traag dan kan het slapen met natuurlijke of reguliere medicamenten ondersteund worden.

Het herstel verloopt in 4 fasen.
– ontprikkelingsfase: duur: gem. 1 mnd; taak: ontprikkelen, middagslaap, dagstructurering
– slaapfase: duur: gem 1 mnd; taak: slapen; gemiddeld ongeveer 2 uur meer dan normaal
– leerfase: duur gem 1mnd; taak: omgaan met grenzen/nieuwe zin vanaf concentratie van 1 uur
– reintegratiefase: duur: afhankelijk van uren aanstelling. Start bij 2 uur concentratie met 6 uur per week en uitbreiding met 2 uur/week.

Overige toepassingen
Hoewel overspannenheid en burnout de belangrijkste indicatie vormt voor dit programma is het programma geschikt voor iedere situatie waarbij het brein herstel nodig heeft. Dit kan ook noodzakelijk zijn na een hersenschudding, een beroerte of bij andere ziektes van het centrale zenuwstelsel.

Het verschil met andere herstelprogramma’s
De gebruikelijke herstelprogramma’s  die voor overspannenheid en burn-out ontwikkeld zijn, inclusief de richtlijnen van de arbo-arts, schenken opmerkelijk genoeg geen aandacht aan de slaapduur en de concentratie en daarmee ook niet aan het herstel hievan.  Gewoonlijk proberen deze programma’s in te gaan op de wijze waarop de overspannenheid ontstaan is en gaat het erom een plan van aanpak te maken om uit de overspannenheid te komen.  Hoe logisch deze managementaanpak ook lijkt, in fase 1 en 2 is dit een  foutieve aanpak die geen recht doet aan de zeer beperkte mogelijkheden van iemand die overspannen of burn-out is. Bij iemand die overspannen of burnout is met een concentratie van minder dan 1 uur is het managementvermogen zelf aangetast en dit moet eerst herstellen.
Bijvoorbeeld: een gesprek bij een psycholoog duurt al snel 45-60 minuten en is meestal emotioneel beladen. Ik beschouw een dergelijk gesprek pas verantwoord in fase 3 van het 4-Fasenherstel-programma; in fase 3 is er een concentratie van minimaal 1 uur. Wordt een dergelijk gesprek eerder aangegaan- b.v. bij 10-30 min. concentratie –  dan vindt er opnieuw een mentale overbelasting plaats en dit vertraagt het herstel. Bovendien blijkt dat bij een dergelijke concentratie er geen innerlijke wens bestaat om verder te komen. Er bestaat doorgaans een behoefte aan rust. Het onbreken van een innerlijke vraag maakt dat het gesprek ook nog eens onproductief wordt. Ook dit is in fase 3 geheel anders.
In fase 3 is het managementvermogen door middel van de vele slaap inmiddels grotendeels hersteld en dit komt tot uiting in een innerlijke behoefte weer uitdagingen aan te gaan, weer aan de slag te mogen gaan en de innerlijke wens van het gebeurde te leren. Hier is veelal geen psycholoog meer bij nodig.
Bij andere programma’s wordt de herstelfase ( = fase2) overgeslagen. Er is dan ook sprake van een 3-fasenprogramma waaruit fase 2 uit het 4-fasenprogramma is weggelaten.

Voor wie ?
Dit programma kan door eenieder die overspannen of burn-out is en  die zich in staat acht naar de praktijk te komen gevolgd worden. Het is ook toegankelijk voor patiënten die niet vast in mijn praktijk zijn ingeschreven. Ooit kwam een patiënt uit Volendam.

Kosten
Voor patiënten die vast in mijn praktijk zijn ingeschreven is mijn begeleiding bij dit programma gratis. Voor de overigen zijn er kosten  (pagina: Tarieven)  aan verbonden.
Er dient rekening mee gehouden te worden dat een herstelbegeleiding (van fase 1 tot begin fase 4 = concentratie 2 uur) ongeveer 12 lange consulten (20 minuten) zal vergen. De duur van de reïntegratiebegeleiding hangt af van het aantal uren aanstelling.
Idealiter wordt het proces ondersteund door diverse antroposofische therapieën (o.a.massage, kunstzinnige therapie) die het herstel bespoedigen en het te bereiken resultaat kunnen verbeteren maar die anderzijds ook meerkosten met zich meebrengen. Deze aanvullende therapieën kunnen uit kostenoverwegingen eventueel weggelaten worden.

Vergoeding
Indien u aanvullend verzekerd bent en uw verzekeraar vergoedt de consulten van een ‘gecertificeerd antroposofisch arts’ dan krijgt u deze kosten vergoed tot de hoogte die uw polis aangeeft.
Bent u werknemer dan kunt uw werkgever voorstellen de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Aangezien deze voor de werkgever aftrekbaar zijn als arbeidskosten, kost het deze minder dan u.

Ervaringen