Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartspraktijk Ellis is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Ellis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de assistente. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Ellis is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartspraktijk Ellis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Ik, huisarts Ellis, wissel via het Landelijk Schakelpunt nog GEEN relevante medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan mailt die middels een beveiligde verbinding een waarneembericht naar mijn huisartsenpraktijk.  Zo weet ik precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Er kunnen medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de ik aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  Ik doe dit zo spoedig mogelijk, meestal binnen een week maar in het geval van vakanties in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

LSP
Met LSP wordt het ‘Landelijk Schakel Punt’ aangeduid en met HAP de lokale ‘huisartsenpost’.
Mijn praktijkserver is niet op dit netwerk aangesloten. Uw gegevens kunnen dus niet door derden ingezien worden . Het landelijk schakelpunt maakt het mogelijk dat het centraal medisch dossier ( zie onder dossier) langs een elektronische weg toegankelijk wordt voor andere medische hulpverleners.

Dat heeft voor – en nadelen. Bij iemand met een gecompliceerde medische voorgeschiedenis kan dat voordelen bieden omdat andere artsen dan de eigen huisarts bij een plotse opname inzage hebben in relevante medische gegevens. Om deze reden hebben diverse ministers geprobeerd deelname aan dit schakelpunt verplicht te stellen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel dat dit moest regelen tegengehouden; mijns inziens terecht.

Het klinkt namelijk wel goed maar er zijn vele problemen mee. Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud. Mag je erop vertrouwen dat het dossier compleet is? Nee, want specialisten houden de huisarts helaas vaak onvoldoende op de hoogte van hun handelingen.
Mag je ervan uit gaan dat de medicatielijst klopt? Ook niet, want zelfzorgmedicatie en medicatie voorgeschreven door andere artsen dan de huisarts staat er vaak niet in.
Wie is er dan verantwoordelijk als er beslissingen genomen worden op grond van niet kloppende informatie? Niemand?

Hoe zit het met de veiligheid tegen hackers? Hackers zullen graag medische informatie verzamelen en verkopen. Medische informatie is geld waard. Medische informatie is interessant voor zorgverzekeraars. Die kunnen klanten mijden die een te uitgebreide ziektegeschiedenis hebben . Sommige ziektes zoals aids en geslachtsziektes zijn extreem privacygevoelig. Wanneer informatie hierover in verkeerde handen komt worden mensen chantabel. Wie is er verantwoordelijk als er informatie gehackt wordt?Sinds kort weten we dat de NSA graag mee kijkt in computer- en sociale media. Hoe meer informatie ze over u hebben hoe beter ze dat vinden. Wat zou de NSA graag meekijken in een dergelijk schakelpunt.

Omdat het om een landelijk netwerk gaat wegen al deze nadelen zwaarder omdat de balans van het aantal gezondheidswerkers dat uw gegevens in zou kunnen zien ten opzichte van de kans dat u ooit met hen te maken krijgt wel heel scheef ligt. Met het overgrote merendeel van deze gezondheidswerkers zult u nooit te maken krijgen. Tegelijkertijd wordt het hackers wel erg eenvoudig gemaakt. Gegevens van heel Nederland zijn met 1 actie te verzamelen!

U moet actief toestemming geven voordat ik uw medische gegevens door mag geven aan een dergelijk schakelpunt. Maar hoe vaak moet u om toestemming gevraagd worden. Stel dat u een nieuwe ziekte krijgt , waarvan u liever niet heeft dat teveel mensen dit weten denkt u er dan aan dat u uw toestemming intrekt? Ook kunt u van gedachten veranderen over het uitwisselen. Betekent het feit dat u een keer toestemming hebt gegeven nu dat dit voor de eeuwigheid is? Het is allemaal onduidelijk en de technologie om uw toestemming , die in de computer opgeslagen wordt, van een vervaldatum te voorzien ontbreekt.

Hoewel er ontegenzeggelijk voordelen aan landelijke medische gegevens uitwisseling verbonden zijn, kleven er dus ook vele nadelen aan. Daarom is het niet verplicht gesteld. Sommige huisartsen zijn wel aangesloten o p dit netwerk en nemen de nadelen voor lief. De meerderheid van de huisartsen is – anno begin 2014-  niet aangesloten.

HAP
De huisartsenpostartsen zouden ook vaker in de gelegenheid willen zijn om achtergrondinformatie te hebben over een patiënt die zich met een klacht meldt. Er bestaat ook regionaal behoeft aan uitwisseling van medische gegevens. In deze streek hebben wij het gemakkelijk. We hebben 1 ziekenhuis en 1 huisartsenpost. De kans dat de gegevensuitwisseling zinvol is, is veel groter maar in principe kleven er dezelfde nadelen aan de gegevensuitwisseling. Ook een regionaal systeem is hackbaar maar levert natuurlijk veel minder verkoopwaardige informatie op dan een landelijk netwerk. Regio per regio hacken is dan wel tijdrovender en minder lucratief. De problemen met de verantwoordelijkheid en de beperkte houdbaarheid van uw toestemming blijven.

De Inspectie van volksgezondheid heeft de huisartsenposten inmiddels verplicht om tijdens de diensten inzage in het centraal medisch dossier te kunnen hebben. Dit kan uiteraard alleen met uw toestemming. Vanaf 2014 kunt u dan ook van de assistente het verzoek krijgen een zogenaamd opt-in formulier te tekenen. Hierop kunt u aangeven of u al dan niet toestemming geeft voor inzage in uw gegevens door artsen en assistentes van de huisartsenpost.