Hepar Magnesium D10 injectietherapie

Hepar Magnesium injecties zijn onderdeel van mijn 5-stappen behandelplan voor chronische vermoeidheid en spelen een sleutelrol in de behandeling van wintermoeheid/-depressie en fibromyalgie. Hieronder vindt u onder andere de productinformatie, mijn ervaring met de therapie en de patiëntverhalen van diverse patiënten die door mij zijn behandeld.

Weleda Hepar Magnesium D10 productinformatie

Uitgangssubstantie

 • Hepar (Latijns voor ‘lever’)
  Verwijst in dit geval naar de runderlever die in de uitgangssubstantie is verwerkt.
 • Magnesium
  Verwijst naar de uitgangssubstantie magnesiumhydroxide.
 • Mel (honing)
  Komt niet in naamgeving voor, maar zit wel in de uitgangssubstantie .
 • D10
  De uitgangssubstantie wordt vervolgens door een ritmisch schudden en verdunnen gepotentieërd tot een D10 potentie. Dit betekent o.a. dat de uitgangssubstantie 10 maal (10) 1 op 10 (D van decimaal) verdund is.

In één ampul Hepar Magnesium D10 (HM10) zit dan ook buitengewoon weinig van deze uitgangssubstantie: in totaal 1 nanogram  (0,6 nanogram hepar en 0,4 nanogram magnesiumhydroxide). Ter vergelijk: de sterkste reguliere therapie, is een therapie met het middel alfacalcidol en hiervan bestaan capsules met slechts 0,25 microgram maar dat is dus nog steeds 600x zoveel als in een ampul HM10.
Dat is zo weinig dat reguliere artsen om deze reden zullen zeggen dat er alleen maar wat zout water in de ampul zit.
Het gaat hier echter om een antroposofisch middel dat volgens antroposofische inzichten bereid is. Antroposofische artsen gaan er evenals homeopathische artsen van uit dat een dergelijk middel waarvan de uitgangssubstantie niet alleen verdund maar ook nog geschud – of op andere wijze ritmisch bewogen is – wel degelijk werkzaam kan zijn. Al valt dit ook volgens huidige natuurwetenschappelijke inzichten niet te begrijpen.

Wat is magnesium?

Van magnesium kun je zeggen dat het een levenbrengster is. Het zit in het bladgroen van planten. Dankzij dit bladgroen – en dus ook magnesium – en met behulp van zonlicht kunnen planten druivensuiker maken en hiervan weer hun gehele verder lichamelijkheid van koolhydraten tot vetten, eiwitten, cellulose en tenslotte hout. Tegelijkertijd komt bij dit proces zuurstof vrij.

Langs twee wegen zorgt het magnesium ook voor óns leven. Enerzijds via alle voeding die, ook als dat vlees is, uiteindelijk van de planten stamt en anderzijds via onze ademhaling waarlangs wij de zuurstof inademen.
Het mag dan ook niet verwonderen dat er van de magnesium-injecties een vitaliserende werking uit gaat. Het is alsof onze levensprocessen herinnerd worden aan hun oorsprong en zich hierdoor verfrist voelen.
Magnesium is ook een zeer doorlichte substantie. Wanneer het op een heldere zomerdag aangestoken wordt brandt er een fel wit licht dat zelfs in de volle zon tot slagschaduwen leidt.
Deze verwantschap met licht stelt het in staat om in het bladgroen te bemiddelen tussen het zonlicht en de biochemie van de plant. Het stelt het licht in staat zich tot suikers te verdichten.

Fenomenologie en proceswerking

Het viel u in het voorgaande stukje natuurlijk wel op dat er op een heel bepaalde wijze  over magnesium  geschreven werd. Er werd niet verwezen naar allerhande magnesiumhoudende stoffen in het lichaam, maar er werd gekeken naar de gedragingen van magnesium in de dode en levende natuur om ons heen. Dit is het magnesiumproces. Aan de hand van dit magnesiumproces werd getracht tot een wezensbeeld te komen van magnesium. Deze wijze van benaderen die niet naar microscopisch of biochemisch-analytisch gevonden details kijkt, maar naar de gedragingen van stoffen, naar het proces , wordt wel ‘fenomenologie’ of een fenomenologische benadering genoemd. Het is een van de typische pijlers van het wetenschappelijke streven van de antroposofie in het algemeen en in dit geval dus ook van de antroposofische geneeskunde.
Vervolgens vindt er een gedachten vorming plaats waar een dergelijk natuurproces in het menselijk organisme haar plek zou kunnen hebben.

Wat is hepar?

‘Hepar’ uit de naam van het product, betekent ‘lever’. Het stond de bedenkers van deze geneesmiddel-combinatie duidelijk voor ogen dat het magnesium met de levenskrachten, die in de lever hun centrum vinden, verbonden dient te worden.

In de reguliere geneeskunde zult u nooit iets te horen krijgen over onze levenskrachten en wel eenvoudigweg omdat die volgens de reguliere geneeskunde, die de enige geneeskunde is die aan de universiteiten geleerd wordt, ook niet bestaan. Men gaat ervan uit dat leven geen zelfstandige entiteit is, en dat het al of niet in leven zijn van een wezen volledig door de stoffelijk-biochemische processen verklaard kan worden.
Antroposofen en antroposofische artsen denken dat dit laatste niet het geval is, maar dat er wel degelijk voor levenskrachten een aparte plek ingeruimd dient te worden in het medisch denken.

Op zich is het verder niet moeilijk in te zien dat de lever met de levenskrachten te maken heeft. Het is het opbouworgaan bij uitstek in ons lichaam, centrum van eiwit, suiker en vetstofwisseling; hier wordt lichaamsvreemde voeding uit de darm lichaamseigen gemaakt . De naamgeving tendeert ook al naar het woord leven; het is als hulp gemakkelijk afgeleid te denken van het woord ‘belever’. De lever beleeft a.h.w. ons lichaam; voorziet het van leven. Levenskrachten worden in ons lichaam voorts gedragen door een waterig milieu . Ons lichaam bestaat al naar gelang onze leeftijd gemiddeld uit 70% water en het valt niet moeilijk in te zien dat de lever binnen ons lichaam ook tot de meer waterig slappe organen hoort. Ook in de natuur om ons heen is dat zo; voor planten is naast licht ook water onontbeerlijk.

Werkzaamheid Hepar Magnesium D10

Volgens natuurwetenschappelijke en reguliere geneeskundige inzichten valt de werkzaamheid niet te begrijpen; hoe dan wel? Door naar de fenomenen te kijken die optreden bij de omgang met magnesium en met het middel HM10. 

In het hoofdstuk ‘Inzichten’ leest u de uitgebreide versie van de samenvatting die nu volgt.

HM10 werkt waarschijnlijk op de lichtstofwisseling. Deze lichtstofwisseling hebben wij nodig voor licht in ons denken ; optimistische gevoelens en energieke daden. Magnesium is de lichtrijkste substantie die er bestaat en is in staat om zonlicht binnen ons organisme vast te houden en werkzaam te laten worden. Daarbij doet het er niet toe hoeveel magnesium er in ons lichaam aanwezig is, maar hoeveel magnesium organisch actief is.

Door het middel HM10 te injecteren wordt het aanwezige magnesium geactiveerd en kan de lichtkracht hiervan in denken, voelen en willen verschijnen. Het organisch actief worden van magnesium gebeurt doordat het opgenomen wordt in het geheel van onze levenskrachten.

Het orgaan wat hierbij een hoofdrol dient te spelen is de lever. De lever wordt door het middel extra geactiveerd, doordat er aan de magnesium ook gepotentieerde runderlever is toegevoegd. Aangezien denken, voelen en willen uitingen zijn van ons ‘ik’ en dit ‘ik’ alleen maar in ons lichaam kan werken wanneer daar een organische basis voor bestaat, d.i. de ik-organisatie, is er ook de suikerhoudende honing aan toegevoegd. Hierdoor raakt onze ik-organisatie geïnteresseerd in lever en magnesium en kan handelend, zelf genezend optreden. De kracht en snelheid van de werking is afhankelijk van de aandoening en de mate waarin inactief magnesium hierin een rol speelt. Ruimer geformuleerd betekent dit dat het bij iedere ziekte , ja bij iedere individuele patiënt de vraag is in hoeverre een te zwakke lichtstof-wisseling de oorzaak is van de ziekte of dat er nog nadere oorzaken aan te wijzen zijn.

Indicaties

Hepar Magnesium D10 is geschikt om ter behandeling van de volgende indicaties in te zetten:

 • Onverklaarde vermoeidheid
 • Chronische vermoeidheid
 • Fibromyalgie
 • CVS/ME
 • Burn-out
 • Milde depressie
 • Mogelijk ook long covid

Toedieningswijze

Om maximaal werkzaam te zijn dienen de ampullen in een ader gespoten te worden. Zelden (<1%) vind iemand het drinken effectiever dan het injecteren. Subcutaan injecteren werd door mij onvoldoende vaak toegepast om hier onderbouwde werkzaamheidsuitspraken over te doen. De hoeveelheid, 10 ml, leent zich ook niet echt voor subcutane injectie.

Vanwege de intraveneuze injectienoodzaak is deze therapie voor kinderen en jongeren minder geschikt. Vanaf de middelbare schoolleeftijd zou het in principe wel kunnen.

Hoeveelheid

De ampullen bevatten 10 ml. Het ligt dan ook voor de hand 10 ml per keer te spuiten en met deze hoeveelheid is ook de op deze site beschreven ervaring opgedaan. Soms wordt de kracht van de werkzaamheid als onaangenaam ondervonden ; ook kunnen zich bijwerkingen voordoen. Dit zou een reden kunnen vormen om minder dan 10 ml te spuiten. De nare effecten zullen minder naar zijn doch de werkzaamheid is dan ook minder. Een alternatief kan zijn om Hepar Magnesium D4 of D6 ampullen subcutaan te spuiten*. Deze werken milder en dienen dan ook 2-3x/week geïnjecteerd te worden om effectief genoeg te zijn.

*Hoewel een D6 ampul van 1ml duizend maal zoveel uitgangssubstantie bevat als een ampul met 10 ml D10 is de werkzaamheid duidelijk minder !!! Dit toont al aan dat hier andere geneeskundige principes werken als in de reguliere geneeskunde waar een zgn. dosis/werkings wetmatigheid heerst : hoe hoger de dosis, hoe krachtiger de werking.

Frequentie van toediening

Gemiddelde frequentie is 1x/week, maar 2x/week kan doorgaans probleemloos. Voor 2x/week kan gekozen worden indien de werking op de eerste ampullen nog uitblijft of weliswaar optreedt maar na enkele dagen inzakt. Om een jojo-effect te vermijden kan er dan voor gekozen worden bij het inzakken van de werking de volgende injectie te geven.
Minder vaak kan in principe wanneer de kuur ten einde is maar het effect niet voldoende blijvend is; dan kan voor frequenties variërend van 1x/2-4 weken gekozen worden.

Snelheid van werking hepar magnesium

Deze is afhankelijk van de aandoening.
Let op! De hierna genoemde werkingen zijn op ervaring gebaseerd en niet bewezen in regulier–medische zin.

 • Wintermoeheid – Snel
  Over het algemeen is het zo dat deze werking bij wintermoeheid binnen 3 injecties optreedt en geen tweede kuur gegeven hoeft te worden. Meestal ( 60% ?) reeds bij de tweede of derde injectie en soms ( 20%?) al na 1 injectie, waar bij het nogal verbluffende feit zich voor kan doen dat de klachten na 3- 6 uur reeds wegtrekken. Het record staat momenteel op 1 uur. d.w.z. dat de werkzaamheid 1 uur na de injectie merkbaar werd. Het effect van de eerste injecties kan tijdelijk zijn waardoor de klachten na 1 of meerdere dagen terugkeren. Vaak houdt het effect na meerdere injecties steeds langer aan. Lees hier patiëntervaringen met magnesium en wintermoeheid.
  Vanaf 2008 houd ik als stelregel aan dat de wintermoeheid in 3 prikken over dient te zijn en dat het anders geen of niet alleen wintermoeheid is. Indien de werkzaamheid bijvoorbeeld pas bij de derde prik begint blijkt bij navragen meestal dat de moeheid eigenlijk al veel langer bestond of dat er een vorm van overspannenheid in het spel is.
 • Fibromyalgie – Langzaam
  Meestal pas effect tijdens tweede kuur (kuur = doosje van 5 ampullen). Eerste effecten kunnen al merkbaar zijn tijdens het einde van de eerste kuur. Effect komt vaak plots; gemiddeld bij de zevende injectie. Het kan nodig zijn de kuur binnen een jaar te herhalen. Lees hier patiëntervaringen met magnesium en fibromyalgie.
 • CVS/ME – Langzaam
  Globale verloop is als bij fibromyalgie. Zie hierboven. Lees hier patiëntervaringen met magnesium en ME.
 • Burn-out – Matig snel
  D.i. einde van de eerste kuur ; tot dusver uitsluitend in herstelfase toegepast. Wordt gewaardeerd vanwege licht ondersteunende werking. Minder krachtige werking vergeleken met eerder vermelde toepassingen. Bij een burn-out (gestoorde concentratie) moet bedacht worden dat de vermoeidheid zin heeft. Het brein beschermt zich daarmee tegen overactiviteit en een overmaat aan indrukken. Het wegnemen van de vermoeidheid kan dan na enige tijd tot een verergering van de burn-out leiden.
 • Depressie – Matig snel
  Bij milde depressies, met een aanmerkelijk minder groot effect dan bij moeheidsklachten.

Bijwerkingen hepar magnesium

 • < 5% : onweerstaanbare zoetbehoefte gedurende 1 dag .
 • <1 % : hoofdpijn of een warm hoofd de dag na de injectie. De hoofdpijn kan soms 1 week aanhouden. Dit is op 500 behandelde patiënten slechts een maal voorgekomen. 
 • Bij een erg sterke werking kunnen zich op de injectie dag inslaapproblemen voordoen t.g.v. een overmaat aan energie.
 • Bloedneuzen (zeldzaam)

Bij chronische vermoeidheden kan er onder invloed van HM10 veel in het lichaam veranderen. Niet iedere verbetering van de vitaliteit is in eerste instantie ook plezierig. Onplezierige en niet direct beoogde werkingen worden in de reguliere geneeskunde bijwerkingen genoemd. Vaak gaat het hierbij dan ook nog eens om onbegrepen werkingen. Deze scheiding tussen werking en bijwerking wordt in de antroposofische geneeskunde niet op deze manier gehanteerd. Er wordt getracht tot een begrip te komen voor de reacties van het lichaam ook wanneer dezen in eerste instantie niet plezierig zijn. Ook bij HM10 therapie is het met name bij de behandeling van chronische aandoeningen van groot belang een onaangename werking niet te snel als bijwerking teniet te willen doen. Bedacht dient te worden dat ook bij koortsende ziektes de nare verschijnselen( koorts, slijmproductie, overgeven , hoest etc.) doorgaans geen ziekteverschijnselen zijn maar juist genezingsverschijnselen.

Voorbeelden van schijnbare bijwerkingen: Er bestaat een vermoeden van versterking van het immuunsysteem. Dit kan met name bij fibromyalgie leiden tot toename van klachten van een reeds bestaande voedselallergie ; wellicht ook tot toename van andere zgn. auto-immuunziekten z.a. hypothyreoïdie. Dit kan een reden zijn waarom tijdens of na afloop van de kuur bepaalde klachten juist toenemen i.p.v. afnemen. Anderzijds kan hierdoor een onbekende voedselallergie zo duidelijk worden dat hier met een dieet beter rekening mee te houden valt en er daardoor juist een grotere gezondheidswinst te behalen valt dan met de injecties alleen te behalen valt. Bij wintermoeheid kan een dergelijke versterking daarentegen leiden tot een afname van een neiging tot terugkerende luchtweginfecties.

Door nog onbekende reden kunnen sommige darmklachten ook verergeren onder de therapie. Het gaat dan doorgaans om zogenaamde prikkelbare darmklachten. Dezen kunnen bij andere patiënten echter ook juist verbeteren. Het is mij nog onduidelijk waarom zij verergeren. Gedacht kan worden aan een versnelling van de darmwerking waarbij een latente obstipatie manifest wordt. Ook kan gedacht worden aan een vroegtijdiger detectie door het lichaam van ongewenst voedsel – een voedselintolerantie. Dit verschijnsel is niet per definitie negatief te waarderen. Er zijn bij chronische vermoeidheden geregeld patiënten die melden dat hun smaak zich veranderde. Behoefte aan snoep en alcohol neemt dan af. Er ontstaat een gezondere smaak i.p.v. een plezierige smaak ; een objectievere smaak i.p.v. een subjectieve smaak. Bij een van deze patiënten leidde dit ertoe dat zij 8 kg afviel zonder enige moeite te hoeven doen. Dat was zeer welkom. In het geval van toename van de buikklachten zou het goed letten op een dergelijke verandering van de smaak en het op grond hiervan aanpassen van de maaltijden wellicht een bijdrage kunnen leveren aan de verdere genezing.

Slaapproblemen; een gemaskeerde slaapstoornis die niet opgemerkt wordt omdat de patiënt te uitgeput is en daardoor normaal slaapt kan bij toename van de energie plots merkbaar worden. In plaats van een verdieping van de slaap doet zich dan eerst een slechtere slaap voor met dientengevolge moeheid overdag. Dat is dan ontmoedigend. Of deze slaapstoornis verdwijnt door voortzetting van de therapie is uiteraard afhankelijk van de aard van de slaapstoornis. Een obstructief slaapapnoe syndroom ( snurken) en een slaapstoornis ten gevolge van een melatonine deficiëntie zullen doorgaans niet overgaan. Hier is dan aanvullende therapie voor nodig.

Voorzorgsmaatregelen

De indruk bestaat dat stress de werking van dit middel blokkeert en dat het bij manifeste stress minder goed werkt . Dit zou de reden kunnen zijn waarom het bij overspannenheid en burned-outsyndroom minder goed werkt. Indien er sprake is van een vermoeidheidsituatie met een te verwachten voorbijgaande stressepisode kan dit een reden zijn om te wachten met de start van de therapie tot de stressvolle periode voorbij is. Mogelijk is ook heftige pijn op te vatten als stress. Goede pijnstilling lijkt mij aan te raden alvorens een therapiekuur te starten.

Geschiedenis Behandeling met HM10

Het door mij geschreven herstelprogramma en de informatie over (chronische) vermoeidheid en de behandeling hierom op deze website danken hun bestaan aan de vele vragen die mij door patiënten werden gesteld m.b.t. de behandeling met Hepar Magnesium D10 injecties.

 • Patiënten voor wie de behandeling van hun moeheid met intraveneuze Hepar Magnesium D10 (HM10) injecties van Weleda (Zoetemeer) succesvol is, willen begrijpelijkerwijs graag weten hoe het kan dat deze behandeling zo doeltreffend is. Ook vanuit hun omgeving krijgen ze hierover vragen, die ze graag willen kunnen beantwoorden.
 • Patiënten voor wie de behandeling minder succesvol is, vragen vooral hoe zij dan wel kunnen genezen.
 • Een andere groep vragers is de mensen die ik de behandeling met Hepar Magnesium heb aangeraden en zich graag eerst willen oriënteren.
 • Tenslotte krijg ik incidenteel vragen van collega’s en ook die moest ik tot nu toe teleurstellen.

Helaas moest ik de vragers vaak teleurstellen, want mij ontbreekt meestal de tijd om dit uitvoerig uit te leggen tijdens spreekuurtijden. Ook konden mensen zich voorheen niet zelf inlezen, omdat er geen bijsluiters, folders of websites over dit middel bestonden.

Begin 2007 ben ik derhalve begonnen aan diverse patiënten te vragen hun ervaringen op te schrijven. De bedoeling was een illustratie te verzorgen over moeheid en de behandeling daarvan met Hepar Magnesium D10. Geleidelijk aan zijn er diverse reacties binnen gekomen.